Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

July 27, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng, quản lý hệ thống nhà cung cấp cho các hạng mục được phân công.

- Đàm phán, thương thảo giá, xây dựng hợp đồng thương mại;

- Quản lý tiến độ, kế hoạch, thực hiện hợp đồng mua hàng. 

- Phối hợp với các phòng ban khác t...

June 14, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán, thương thảo giá; 
- Lập kế hoạch mua hàng đáp ứng yêu cầu các hợp đồng đầu ra 
- Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng, quản lý hệ thống nhà cung cấp cho các hạng mục được phân công. 
- Đàm phán, thương thảo giá và các...

June 14, 2018

Mô tả công việc

- Giúp trưởng phòng tham gia xây dựng, quản lý công việc xuất nhập khẩu của Công ty
- Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm, xây dựng, đánh giá và quản lý hệ thống nhà cung cấp;
- Phối hợp với các phòng ban khác tham gia chào thầu cho...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp