Looking for

A PLACE TO BE?

Tìm kiếm thử thách mới?

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Mô tả chi tiết công việc - Rà soát và tham mưu cho cấp trên trong việc tổ chức, xây dựng cơ cấu nhân sự các phòng ban Chi nhánh; - Tham mưu cho cấp trên các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, sa thải CBNV và thực hiện các thủ tục liên quan; - Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ và phối hợp với các đơn vị để triển khai thực hiện; - Chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng, hoàn thiện các quy trình thực hiện công việc và theo dõi quá trình triển khai; - Tổng hợp báo cáo và đánh giá công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm của Chi nhánh; - Phối hợp với phòng HCNS cấp công ty để xây dựng cơ chế lương thưởng và triển khai thực hiện; - Quản lý và tổ chức hướng dẫn nhân viên thực hiện các công tá

THEO VỊ TRÍ

THEO THÁNG

 

© 2007 by                         All right reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • MySpace - Black Circle